หัวหน้าส่วนราชการ

นายสราวุฒิ ศรีสันธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

091-065-1734

นางนิตยา ไชยสัจ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

088-082-5418

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายณรงค์วิทย์ บุญอนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด

091-796-6288

นางสมรัก ขันหล่อ

ผู้อำนวยการกองคลัง

080-254-2932

นายณรงค์วิทย์ บุญอนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

091-796-6288

นางสิริธนา เรืองวรรณภา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

081-264-3291

นางสาวเพียรฤดี เวฬุวนารักษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

099-163-6497

นางสาวเพียรฤดี เวฬุวนารักษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

099-163-6497

นายณรงค์วิทย์ บุญอนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเกษตร

091-796-6288

Poll

ประชาชนชาวตำบโพนทัน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ