วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษามีคุณภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้
 3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 4. การเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีการศึกษาที่ดี และนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดี
 6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดีและยั่งยืน
 7. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 8. ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชน องค์กรสตรีและเยาวชน

 

เป้าประสงค์

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. เพิ่มการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
 2. ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้
 3. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้สาธารณูปโภคและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. ชุมชนมีความสามัคคี เกิดการรวมกลุ่มและหาแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง
 5. ชุมชนมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 6. สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง อบอุ่นปลอดภัย บ้านเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม

 

Poll

ประชาชนชาวตำบโพนทัน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ